Dzīve ir pilna ar pārsteigumiem.Esi dro?s, esi IIZI!

Klientu datu apstrādes principi

ag亚游平台,  与往年不同的是,此次大会是在全球3G取得初步商用进展的背景下召开的,运营商和制造商能够以更近的距离、更务实的目光,来感受实际的网络、业务和商业模式。从此次会议上,我们可以真切地感受到,3G网络技术已经走向成熟,具备了大规模商用组网的条件,

  波罗的海国家的北约盟国,包括英国,在该地区部署战机执行空中警戒,监视俄罗斯战机活动。钛麒车队创历史揽FE圣地亚哥站冠亚军 领跑积分榜  朗讯科技公司移 动研发部总裁萧美蕾(Mary Chan)女士表示:"新研发中心的成立将进一步加强朗讯公司与江苏省和南京市政府以及江苏境内的研究机构和高校之间的合作伙伴关系。我们期待着与南京的新朋友和朗讯中国公司的同仁们齐心协力,共同推动研发中心的发展,为南京的发展做出自己的贡献,同时推动朗讯在全球取得成功。"

Spēkā no 25.05.2018.

?ajā dokumentā ir aprakstīti principi, kā IIZI apstrādā klientu datus, un turpmāk dokuments saukts par Principi.
?os Principus piemēro, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis nodomu izmantot, vai ir jebkādā citādā veidā saistīts ar kādu no IIZI sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp pirms ?o Principu spēkā stā?anās ar Klientu nodibinātu attiecību ietvaros.

1. Definīcijas

1.1. Klients ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi nodomu izmantot, vai ir jebkādā citādā veidā saistīta ar kādu no IIZI sniegtajiem pakalpojumiem.

1.2. Klienta dati ir jebkāda veida informācija, kas IIZI ir zināma par Klientu vai tā pārstāvjiem.

1.3. Personas dati ir jebkāda veida informācija, kas ir tie?i vai netie?i saistīta ar Klientu kā fizisku personu.

1.4. Apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta, apstrādājot Klienta datus (tostarp ievāk?ana, re?istrācija, uzglabā?ana, mai?a, piek?uves pie??ir?ana, pieprasī?ana, pārsūtī?ana utt.).

1.5. IIZI nozīmē jebkuru IIZI juridisko personu vai filiāli, kas pieder IIZI grupai un kas darbojas kā Klienta datu pārzinis.

1.6. IIZI grupa ir akciju sabiedrība IIZI Group, kas re?istrēta Igaunijā, un visas IIZI grupas tie?i vai netie?i kontrolētās juridiskās personas (meitasuz?ēmumus).

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. ?ajos principos ir vispārīgi aprakstīts, kā IIZI apstrādā Klientu datus. Detalizēta informācija par Klientu datu apstrādi var tikt aprakstīta līgumos, citos ar pakalpojumu saistītos dokumentos un IIZI tīmek?a vietnē ag亚游平台 www.jianmaiwang.com.

2.2. IIZI spēkā eso?o tiesību aktu ietvaros nodro?ina Klientu datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilsto?us tehniskos un organizatoriskos pasākumus Klientu datu aizsardzībai pret neat?autu piek?uvi, nelikumīgu apstrādi vai izpau?anu, nejau?u nozaudē?anu, pārveido?anu vai iznīcinā?anu.

2.3. IIZI Klientu datu apstrādei var izmantot pilnvarotus apstrādātājus. ?ādos gadījumos IIZI veic nepiecie?amos pasākumus, lai nodro?inātu, ka ?ādi datu apstrādātāji apstrādā Klientu datus atbilsto?i IIZI norādēm un saska?ā ar spēkā eso?ajiem tiesību aktiem, kā arī pieprasītu atbilsto?us dro?ības pasākumus.

2.4. IIZI mājas lapā www.jianmaiwang.com tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes (cookies) ir tīmek?a servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmek?a pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājaslapas izmanto?anu. Sīkdat?u izmanto?anu ir iespējams atslēgt, izmantojot Jūsu pārlūka uzstādījumus, tomēr tas nav ieteicams, jo tādējādi var tikt samazinātas vietnes izmanto?anas iespējas. Pēc noklusējuma mājaslapas www.jianmaiwang.com lietotāja datorā tiek saglabātas tikai analītikas pakalpojuma Google Analytics sīkdatnes.www.jianmaiwang.com Google Analytics konts ir konfigurēts tā, lai netiktu ievākta nekāda Jūsu personību identificējo?a informācija. Uzglabātās sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju.

3. Klientu datu kategorijas

Klientu datus var ievākt no Klienta, no Klienta veiktās pakalpojumu izmanto?anas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem re?istriem vai gan publiskajiem, gan privātajiem re?istriem, vai citām tre?ajām personām.

Klientu datu kategorijas, ko IIZI ievāc un apstrādā galvenokārt, ir:

Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods un identifikācijas dokumenta dati (piemēram, pases vai ID kartes).

Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālru?a numurs, e-pasta adrese, sazi?as valoda.

Ar apdro?inā?anas pakalpojumiem saistīti dati, piemēram, labuma guvēji, apdro?inātās personas, cietu?ās tre?ās personas un informācija par apdro?inā?anas priek?metu.

Finan?u dati, piemēram, konti, īpa?umtiesības, Klienta finan?u pieredze un ieguldījumu mēr?i, piemēram, tādi dati, kas ievākti, atlasot un nodro?inot ieguldījumu pakalpojumus, apdro?inā?anas pakalpojumus un citus produktus, kas saistīti ar ieguldījumu risku.

Informācija par aktīvu izcelsmi, piemēram, informācija par Klienta uz?ēmējdarbības aktivitātēm.

Informācija par uzticamību un priek?izpēti, piemēram, informācija par maksātspēju, IIZI vai jebkurai tre?ajai personai nodarītu kaitējumu, dati, kas ?auj IIZI veikt priek?izpētes pasākumus attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzek?u legalizācijas un terorisma finansē?anas novēr?anu un nodro?ināt starptautisko sankciju ievēro?anu, ieskaitot biznesa attiecību mēr?a un tā, vai Klients ir politiski nozīmīga persona, noskaidro?anu.

Dati, kas iegūti un/vai sagatavoti, izpildot tiesību aktos paredzētu pienākumu, piemēram, tiesību aktos paredzētā pienākuma izpilde, sniedzot datus pēc izmeklē?anas iestā?u, notāru, nodok?u administratora, tiesu un tiesu izpildītāju pieprasījuma, informācija par ienākumiem, kredītsaistībām un īpa?umiem.

Informācija par Klienta nodok?u rezidenci, piemēram, informācija par Klienta nodok?u rezidenci, par mītnes valsti, nodok?u maksātāja identifikācijas numurs, pilsonība.

Sazi?as dati, piemēram, video un/vai audio ieraksti, kas iegūti, Klientam apmeklējot IIZI filiāles un citas vietas, kur IIZI sniedz pakalpojumus, vai sazinoties ar IIZI telefoniski, vai citi dati, kas ievākti no e-pasta, īszi?ām un citiem sazi?as mehānismiem, piemēram, sociālajos medijos, Klientam apmeklējot IIZI tīmek?a vietni vai sazinoties, izmantojot citus IIZI kanālus (piemēram, internetu).

Ar pakalpojumiem saistīti dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie līgumi un līgumi, kuriem beidzies termi??, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses un pakalpojumu maksas, iepriek? veiktā apdro?inā?ana. Informācija par paradumiem, vēlmēm un apmierinātību, piemēram, pakalpojumu izmanto?anas aktivitāte, izmantotie pakalpojumi, personīgie iestatījumi, atbildes uz aptaujām, dzīvesstils, hobiji, klienta apmierinātība.

Informācija par līdzdalību loterijās un kampa?ās, piemēram, iegūtie punkti, loterijās vai kampa?ās iegūtās balvas.

īpa?ās datu kategorijas, piemēram, Klienta veselības stāvoklis.

4. Klientu datu apstrādes mēr?i un pamats

IIZI Klientu datus apstrādā galvenokārt ar mēr?i:

4.1. Pārvaldīt klientu attiecības kopumā, kā arī nodro?ināt un administrēt piek?uvi produktiem un pakalpojumiem.

4.2. Aizsargāt Klienta un/vai IIZI intereses un pārbaudīt IIZI sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī ar mēr?i nodro?ināt pierādījumus par komercdarījumiem vai cita veida lieti??o sazi?u (ierakstītas sarunas).

4.3. Garantēt IIZI un/vai Klienta dro?ību, aizsargāt Klienta un tā pārstāvju dzīvību un veselību, kā arī citas IIZI un Klienta tiesības (video un/vai audio ieraksts).

4.4. Sniegt papildu pakalpojumus, veikt klientu aptaujas, tirgus analīzes un statistikas datu apkopojumus; piedāvāt Klientam IIZI vai rūpīgi izvēlētu sadarbības partneru pakalpojumus, ieskaitot personalizētus piedāvājumus, balstoties uz: IIZI likumīgajām interesēm uzlabot IIZI pakalpojumu kvalitāti, uzlabot Klienta kā pakalpojumu lietotāja pieredzi un izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus vai sa?emt Klienta piekri?anu.

4.5. Izpildīt tiesību aktos noteiktos pienākumus un pārbaudīt identitāti, lai ievērotu spēkā eso?os tiesību aktus un starptautiskos līgumus, piemēram, saistībā ar principu ?klienta priek?izpēte” un ?pazīsti savu klientu” īsteno?anu.

4.6. Novērst pakalpojumu ?aunprātīgu izmanto?anu un nodro?ināt atbilsto?u pakalpojumu snieg?anu. Izsniegt un kontrolēt piek?uvi digitālajiem kanāliem un to darbību, novērst neat?autu piek?uvi tiem un to ?aunprātīgu izmanto?anu, kā arī garantēt informācijas dro?ību.

4.7. Noteikt un izpildīt uzdevumus un aizsargāt tiesībpamatotus prasījumus, pamatojoties uz: līguma izpildi vai lai pēc Klienta lūguma īstenotu pasākumus pirms līguma noslēg?anas vai pamatojoties uz tiesību aktos noteikta pienākuma izpildi vai IIZI likumīgo intere?u ievēro?anu tiesībpamatotu prasījumu izpildē.

5. Profilu veido?ana, personalizēts piedāvājums un automātiska lēmumu pie?em?ana

5.1. Profilu veido?ana attiecas uz automātisko Personas datu apstrādi, ko veic ar mēr?i novērtēt noteiktas Klienta personiskās īpa?ības, sevi??i ar mēr?i analizēt vai prognozēt, piemēram, ekonomisko situāciju, personiskās priek?rocības, intereses, ?ādas personas dzīvesvietu. Profilu veido?ana tiek izmantota, lai veiktu analīzi Klienta konsultācijas un mārketinga nolūkos, kā arī automātiskas lēmumu pie?em?anas, piemēram, riska pārvaldības, apdro?inā?anas pakalpojumu snieg?anas nolūkos.

5.2. IIZI var apstrādāt Klientu datus ar mēr?i uzlabot Klienta kā digitālo pakalpojumu lietotāja pieredzi, piemēram, pielāgojot pakalpojumu attēlojumu ierīcē, kas tiek izmantota piemērotu un Klientiem adresētu piedāvājumu izstrādei. Ja vien Klients nav ierobe?ojis tie?o mārketingu, IIZI var apstrādāt Klientu datus ar mēr?i sniegt vispārīgus un personalizētus IIZI pakalpojumu piedāvājumus. ?āds mārketings var būt balstīts uz Klienta izmantotajiem pakalpojumiem un to, kā Klients tos izmanto, kā arī – kā Klients pārvietojas IIZI digitālajos kanālos.

5.3. Veidojot uz personīgiem piedāvājumiem un mārketingu balstītus profilus atbilsto?i IIZI likumīgajām interesēm, IIZI nodro?ina, ka Klienti kā fiziskas personas var izvēlēties un izmantot ērtu rīku savu privātuma iestatījumu pārvaldī?anai.

5.4. IIZI var arī apkopot statistikas datus par Klientu, piemēram, tā ierasto uzvedību un dzīvesstila mode?iem, balstoties uz mājsaimniecības demogrāfiskajiem datiem. Statistikas datus segmentu/profilu izveidei var apkopot no ārējiem avotiem, kā arī kombinēt ar IIZI iek?ējiem datiem.

6. Klientu datu sa?ēmēji

Klientu dati tiek nodoti citiem sa?ēmējiem, piemēram:

6.1. Oficiālām iestādēm (piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm, notāru birojiem, nodok?u iestādēm, uzraudzības iestādēm un finan?u izlūko?anas vienībām).

6.2. IIZI Grupas juridiskajām personām.

6.3. Kredītiestādēm, apdro?inā?anas pakalpojumu sniedzējiem un finan?u pakalpojumu starpniekiem.

6.4. Revidentiem, juridiskajiem un finan?u konsultantiem vai jebkuram citam IIZI pilnvarotam datu apstrādātājam.

6.5. Re?istrus uzturo?ajām tre?ajām personām (piemēram, kredītre?istriem, iedzīvotāju re?istriem, komercre?istriem, vērtspapīru re?istriem vai citiem re?istriem, kas uzglabā Klientu datus vai darbojas to apstrādē kā starpnieks).

6.6. Parādu piedzinējiem – prasījuma nodo?anas gadījumā, kā arī pēc tiesu un bankrota vai maksātnespējas administratoru rīkojuma.

6.7. Citām ar IIZI pakalpojumu snieg?anu saistītām personām, piemēram, arhivē?anas, pasta pakalpojumu sniedzējiem, Klientam sniegto pakalpojumu nodro?inātājiem, kad Klientam par ?iem pakalpojumiem tiek izrakstīts e-rē?ins, dzīvības apdro?inā?anas gadījumā – veselības aprūpes iestādēm, pārdevējiem un citām ar nomāto aktīvu pakalpojumiem saistītajām pilnvarotajām personām un ar ?ādiem aktīviem saistītajiem maksājumus un soda naudas administrējo?ajiem uz?ēmumiem.

7. Apstrādes ?eogrāfiskā teritorija

7.1. Parasti Klientu dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas Zonas (ES/EEZ) teritorijā, bet da?os gadījumos tie tiek nodoti un apstrādāti valstīs ārpus ES/EEZ.

7.2. Klientu datus var nodot un apstrādāt ārpus ES/EEZ, ja tam ir tiesisks pamats, t.i., ja ir sa?emts tiesisks pieprasījums vai Klienta piekri?ana un tiek īstenoti atbilsto?i aizsardzības pasākumi. Atbilsto?i aizsardzības pasākumi ir, piemēram:
- ir spēkā līgums, kas iek?auj ES līguma standartklauzulas vai citas apliecinātas klauzulas, rīcības kodeksus, apliecinājumus utt., kas apstiprināti saska?ā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
- valstī ārpus ES/EEZ, kurā atrodas sa?ēmējs, tiek nodro?ināts atbilsto?s datu aizsardzības līmenis saska?ā ar ES Komisijas lēmumu;
- sa?ēmējs ir sertificēts saska?ā ar Vieno?anos par konfidenciālās informācijas apmai?as noteikumiem starp ES un ASV /www8bdbprivacyshield8bdbgov/welcome (attiecas uz sa?ēmējiem, kuri atrodas ASV).

7.3. Klients pēc pieprasījuma var sa?emt detalizētu informāciju par Klienta datu nodo?anu valstīm ārpus ES/EEZ.

8. Uzglabā?anas laiki

8.1. Klientu dati netiks apstrādāti ilgāk, nekā tas nepiecie?ams. Uzglabā?anas laiks var tikt balstīts uz līgumu, kas noslēgts ar Klientu, IIZI likumīgajām interesēm vai spēkā eso?ajiem tiesību aktiem (piemēram, tiesību aktiem saistībā ar grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzek?u legalizācijas novēr?anu, noilgumu, civiltiesībām utt.).

9. Klienta kā fiziskas personas tiesības

Klientam kā fiziskai personai attiecībā uz savu datu, kas klasificēti kā Personas dati, apstrādi ir spēkā tiesību aktos noteiktās tiesības. Kopumā tās ir tiesības:

9.1. Neatbilsto?u, nepilnīgu vai nepareizu savu Personas datu gadījumā pieprasīt to labo?anu.

9.2. Iebilst pret savu Personas datu apstrādi, ja Personas datu izmanto?ana pamatota ar likumīgām interesēm, ieskaitot profila veido?anu tie?ā mārketinga nolūkos (piemēram, mārketinga piedāvājumu sa?em?anai vai līdzdalībai aptaujās).

9.3. Pieprasīt savu Personas datu dzē?anu – piemēram, gadījumā, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekri?anu, bet attiecīgā persona ?o piekri?anu atsauc. ?ādas tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzē?ana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti arī uz cita juridiska pamata, piemēram, uz līgumu vai pienākumiem saska?ā ar spēkā eso?ajiem tiesību aktiem.

9.4. Ierobe?ot savu Personas datu apstrādi saska?ā ar spēkā eso?ajiem tiesību aktiem, piemēram, laikā, kad IIZI izvērtē, vai Klientam ir tiesības pieprasīt savu datu dzē?anu.

9.5. Sa?emt informāciju, vai Klienta personas datus apstrādā IIZI, un gadījumā, ja jā – piek?ūt tiem.

9.6. Sa?emt savus Personas datus, ko Klients pats ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekri?anu vai ar mēr?i izpildīt līgumu rakstiskā vai ierasti izmantotā elektroniskā formā, vai gadījumā, ja ?ādus datus iespējams pārsūtīt citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

9.7. Atsaukt savu piekri?anu savu Personas datu apstrādei.

9.8. Nebūt pilnībā automatizētas lēmumu pie?em?anas, tostarp profilu veido?anas, subjektam, ja ?ādai lēmumu pie?em?anai ir juridiskas sekas vai līdzīga ietekme uz Klientu. ?īs tiesības nav spēkā, ja lēmumu pie?em?ana nepiecie?ama, lai noslēgtu vai izpildītu ar Klientu noslēgtu līgumu, ja lēmumu pie?em?ana ir at?auta saska?ā ar spēkā eso?ajiem tiesību aktiem vai gadījumā, ja Klients skaidri devis piekri?anu.

9.9. Iesniegt Datu valsts inspekcijā sūdzības par Personas datu izmanto?anu (tīmek?a vietne: /www8bdbdvi8bdbgov8bdblv/), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj vi?a spēkā eso?ajos tiesību aktos paredzētās tiesības un intereses.

10. Kontaktinformācija

10.1. Jautājumu gadījumā vai ar mēr?i atsaukt piekri?anu Klienti var sazināties ar IIZI, turklāt Klienti kā fiziskas personas var arī pieprasīt izmantot datu subjekta tiesības un iesniegt sūdzības par Personas datu izmanto?anu, sazinoties ar IIZI ar elektroniskā pasta starpniecību dati@iizi.lv vai zvanot pa tālruni +371 67500063.

10.2. IIZI aktuālā kontaktinformācija ir pieejama IIZI tīmek?a vietnē: /www8bdbiizi8bdblv/.

10.3. IIZI klientu – fizisku personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: IIZI Brokers, SIA
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
E-pasts: dati@iizi.lv, ar atzīmi ?Datu aizsardzības speciālists”.

11. Principu spēkā esamība un grozījumi

11.1. Principi Klientiem tiek izsniegti IIZI filiālēs un vietnē ag亚游平台 www.jianmaiwang.com.

11.2. IIZI ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji veikt grozījumus Principos saska?ā ar spēkā eso?ajiem tiesību aktiem, vismaz mēnesi pirms grozījumu spēkā stā?anās informējot par tiem Klientu IIZI filiāles birojos, izmantojot IIZI tīmek?a vietni, pa pastu, e-pastu vai citādi (piemēram, pla?sazi?as līdzek?os)

Mēs parūpēsimies, lai Tu sa?emtu pa?u labāko risinājumu!
房东与房屋所有人存产权纠纷 租户物品被扔楼道 日欲在高中教育加钓鱼岛是“固有领土” 中方回应 颜骏凌:运气是足球比赛的一部分 放平心态一场场拼 专家:双焦期货可进行多头配置 说明会遭“拷问” 乐视网称存在被暂停上市风险 科大讯飞拟定增募资不超36亿加码人工智能 阿森纳新帅赔率排行榜:曼城瓜帅助手成最大热门 俄用阅舰式为海军庆生 普京:今年将接收26艘新舰 路透社:中国央行副行长建议停止虚拟货币交易 精神领袖!C罗鼓励队友 用这句话给皇马打鸡血 网约车低于200元发票收10元邮费 律师:不合法 杨凯生看贸易摩擦:美国资本市场将受较大影响
生涯奖金排行榜:丁俊晖奖金不足奥沙利文1/3 比特币共识大会第三天观点汇总 英首相称将亲自领导脱欧谈判 脱欧部辅助履行义务 权健主帅怒喷:足协赛程安排太密集 这样亚冠没戏 马斯克:我不是中本聪,高仿号冒充我撒币不可信 枣庄三家企业被曝光生产山寨饮料后 山东全省排查 武汉大学揽才出高招:5亿人才基金包子女教育(图) 韩媒:中韩经贸联委会会议拟本月举行 时隔2年重启 巴拉圭驻以使馆也迁址:5月21日或22日开馆 河北住建厅副厅长王舟涉违纪被审查(简历) 多地最高气温逼近40℃ 为何今年特别热? 英国驻华大使认为欧美达成协议对中国并不是坏消息
帕尔马免遭降级新赛季战意甲 遭罚分积分-5打起 季前鲁能最后摸底考备受关注 主力框架基本确定 小米上线“加密兔”需警惕“过山车” 场场丢球!国安暴露防守短板 战一方或是磨合好时机 为打好“污染防治攻坚战” 两位副国级亲自出面 克洛普:皇马更有决赛经验 但利物浦能用1点弥补 唐方裕任中办副主任 田培炎任中央政研室副主任 2K19唯一的99能力值曝光!詹姆斯库里没这待遇 直击|拼多多黄峥:负面对销售额没影响 可能还提高了 未来三天全国大部无明显降水 弱冷空气影响北方 李鸿忠:不给“占着位子混日子”者以任何安身之地 付强:国家德比日签小马哥 他要带拉维奇去世界杯 涉辽宁贿选案的副部 被降职后再去职 ag亚游平台