Dzīve ir pilna ar pārsteigumiem.Esi dro?s, esi IIZI!

Klientu datu apstrādes principi

ag亚游平台,  然后进入第二轮谈判,如果有其他国家认为他们还可以修正自己的条件,例如、技术转移程度等等,当然就会有新的排名,这实际上在各国军备过程中,都是一样的。

  中国电信每年在300多个城市都要出版传统的纸质黄页号簿,是面向所有企业,甚至家庭免费赠送的,每年发行量已经超过了一千万册,已经成为了我国广大企事业单位和各类消费者使用频率最高的导购性工具。除了依托中国电信强大的优势之外,我们还具备了以下几项核心资源优势。第一,雄厚、稳定、忠实的资源。中国电信拥有2.06亿固网用户,5千万小灵通用户,2千万宽带用户,以及众多的黄页广告资源。第二,全国性的信息动态维护网络。中国电信遍布全国的网点,为发展信息内容增值业务构建了一个全国性的信息动态维护网络。第三,健全的营销渠道。我们有三千多个营销人员遍布在各省、市、县。伴随着中国电信网络黄页业务的发展,中国电信将为提供融合纸质黄页、语音114、网络黄页的整合营销方案,从而进一步聚集中国电信的营销势能。广东韶钢煤气管道泄漏事故18人中毒 8人死亡  同时,移动性节点数据交换过程还涉及到移动IPv6相关的缓存、更新列表和归属列表等特定的数据结构,以便于各个节点有效维持和处理相关主机在注册和通信期间有关地址和状态等信息数据。

Spēkā no 25.05.2018.

?ajā dokumentā ir aprakstīti principi, kā IIZI apstrādā klientu datus, un turpmāk dokuments saukts par Principi.
?os Principus piemēro, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis nodomu izmantot, vai ir jebkādā citādā veidā saistīts ar kādu no IIZI sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp pirms ?o Principu spēkā stā?anās ar Klientu nodibinātu attiecību ietvaros.

1. Definīcijas

1.1. Klients ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi nodomu izmantot, vai ir jebkādā citādā veidā saistīta ar kādu no IIZI sniegtajiem pakalpojumiem.

1.2. Klienta dati ir jebkāda veida informācija, kas IIZI ir zināma par Klientu vai tā pārstāvjiem.

1.3. Personas dati ir jebkāda veida informācija, kas ir tie?i vai netie?i saistīta ar Klientu kā fizisku personu.

1.4. Apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta, apstrādājot Klienta datus (tostarp ievāk?ana, re?istrācija, uzglabā?ana, mai?a, piek?uves pie??ir?ana, pieprasī?ana, pārsūtī?ana utt.).

1.5. IIZI nozīmē jebkuru IIZI juridisko personu vai filiāli, kas pieder IIZI grupai un kas darbojas kā Klienta datu pārzinis.

1.6. IIZI grupa ir akciju sabiedrība IIZI Group, kas re?istrēta Igaunijā, un visas IIZI grupas tie?i vai netie?i kontrolētās juridiskās personas (meitasuz?ēmumus).

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. ?ajos principos ir vispārīgi aprakstīts, kā IIZI apstrādā Klientu datus. Detalizēta informācija par Klientu datu apstrādi var tikt aprakstīta līgumos, citos ar pakalpojumu saistītos dokumentos un IIZI tīmek?a vietnē ag亚游平台 www.jianmaiwang.com.

2.2. IIZI spēkā eso?o tiesību aktu ietvaros nodro?ina Klientu datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilsto?us tehniskos un organizatoriskos pasākumus Klientu datu aizsardzībai pret neat?autu piek?uvi, nelikumīgu apstrādi vai izpau?anu, nejau?u nozaudē?anu, pārveido?anu vai iznīcinā?anu.

2.3. IIZI Klientu datu apstrādei var izmantot pilnvarotus apstrādātājus. ?ādos gadījumos IIZI veic nepiecie?amos pasākumus, lai nodro?inātu, ka ?ādi datu apstrādātāji apstrādā Klientu datus atbilsto?i IIZI norādēm un saska?ā ar spēkā eso?ajiem tiesību aktiem, kā arī pieprasītu atbilsto?us dro?ības pasākumus.

2.4. IIZI mājas lapā www.jianmaiwang.com tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes (cookies) ir tīmek?a servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmek?a pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājaslapas izmanto?anu. Sīkdat?u izmanto?anu ir iespējams atslēgt, izmantojot Jūsu pārlūka uzstādījumus, tomēr tas nav ieteicams, jo tādējādi var tikt samazinātas vietnes izmanto?anas iespējas. Pēc noklusējuma mājaslapas www.jianmaiwang.com lietotāja datorā tiek saglabātas tikai analītikas pakalpojuma Google Analytics sīkdatnes.www.jianmaiwang.com Google Analytics konts ir konfigurēts tā, lai netiktu ievākta nekāda Jūsu personību identificējo?a informācija. Uzglabātās sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju.

3. Klientu datu kategorijas

Klientu datus var ievākt no Klienta, no Klienta veiktās pakalpojumu izmanto?anas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem re?istriem vai gan publiskajiem, gan privātajiem re?istriem, vai citām tre?ajām personām.

Klientu datu kategorijas, ko IIZI ievāc un apstrādā galvenokārt, ir:

Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods un identifikācijas dokumenta dati (piemēram, pases vai ID kartes).

Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālru?a numurs, e-pasta adrese, sazi?as valoda.

Ar apdro?inā?anas pakalpojumiem saistīti dati, piemēram, labuma guvēji, apdro?inātās personas, cietu?ās tre?ās personas un informācija par apdro?inā?anas priek?metu.

Finan?u dati, piemēram, konti, īpa?umtiesības, Klienta finan?u pieredze un ieguldījumu mēr?i, piemēram, tādi dati, kas ievākti, atlasot un nodro?inot ieguldījumu pakalpojumus, apdro?inā?anas pakalpojumus un citus produktus, kas saistīti ar ieguldījumu risku.

Informācija par aktīvu izcelsmi, piemēram, informācija par Klienta uz?ēmējdarbības aktivitātēm.

Informācija par uzticamību un priek?izpēti, piemēram, informācija par maksātspēju, IIZI vai jebkurai tre?ajai personai nodarītu kaitējumu, dati, kas ?auj IIZI veikt priek?izpētes pasākumus attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzek?u legalizācijas un terorisma finansē?anas novēr?anu un nodro?ināt starptautisko sankciju ievēro?anu, ieskaitot biznesa attiecību mēr?a un tā, vai Klients ir politiski nozīmīga persona, noskaidro?anu.

Dati, kas iegūti un/vai sagatavoti, izpildot tiesību aktos paredzētu pienākumu, piemēram, tiesību aktos paredzētā pienākuma izpilde, sniedzot datus pēc izmeklē?anas iestā?u, notāru, nodok?u administratora, tiesu un tiesu izpildītāju pieprasījuma, informācija par ienākumiem, kredītsaistībām un īpa?umiem.

Informācija par Klienta nodok?u rezidenci, piemēram, informācija par Klienta nodok?u rezidenci, par mītnes valsti, nodok?u maksātāja identifikācijas numurs, pilsonība.

Sazi?as dati, piemēram, video un/vai audio ieraksti, kas iegūti, Klientam apmeklējot IIZI filiāles un citas vietas, kur IIZI sniedz pakalpojumus, vai sazinoties ar IIZI telefoniski, vai citi dati, kas ievākti no e-pasta, īszi?ām un citiem sazi?as mehānismiem, piemēram, sociālajos medijos, Klientam apmeklējot IIZI tīmek?a vietni vai sazinoties, izmantojot citus IIZI kanālus (piemēram, internetu).

Ar pakalpojumiem saistīti dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie līgumi un līgumi, kuriem beidzies termi??, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses un pakalpojumu maksas, iepriek? veiktā apdro?inā?ana. Informācija par paradumiem, vēlmēm un apmierinātību, piemēram, pakalpojumu izmanto?anas aktivitāte, izmantotie pakalpojumi, personīgie iestatījumi, atbildes uz aptaujām, dzīvesstils, hobiji, klienta apmierinātība.

Informācija par līdzdalību loterijās un kampa?ās, piemēram, iegūtie punkti, loterijās vai kampa?ās iegūtās balvas.

īpa?ās datu kategorijas, piemēram, Klienta veselības stāvoklis.

4. Klientu datu apstrādes mēr?i un pamats

IIZI Klientu datus apstrādā galvenokārt ar mēr?i:

4.1. Pārvaldīt klientu attiecības kopumā, kā arī nodro?ināt un administrēt piek?uvi produktiem un pakalpojumiem.

4.2. Aizsargāt Klienta un/vai IIZI intereses un pārbaudīt IIZI sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī ar mēr?i nodro?ināt pierādījumus par komercdarījumiem vai cita veida lieti??o sazi?u (ierakstītas sarunas).

4.3. Garantēt IIZI un/vai Klienta dro?ību, aizsargāt Klienta un tā pārstāvju dzīvību un veselību, kā arī citas IIZI un Klienta tiesības (video un/vai audio ieraksts).

4.4. Sniegt papildu pakalpojumus, veikt klientu aptaujas, tirgus analīzes un statistikas datu apkopojumus; piedāvāt Klientam IIZI vai rūpīgi izvēlētu sadarbības partneru pakalpojumus, ieskaitot personalizētus piedāvājumus, balstoties uz: IIZI likumīgajām interesēm uzlabot IIZI pakalpojumu kvalitāti, uzlabot Klienta kā pakalpojumu lietotāja pieredzi un izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus vai sa?emt Klienta piekri?anu.

4.5. Izpildīt tiesību aktos noteiktos pienākumus un pārbaudīt identitāti, lai ievērotu spēkā eso?os tiesību aktus un starptautiskos līgumus, piemēram, saistībā ar principu ?klienta priek?izpēte” un ?pazīsti savu klientu” īsteno?anu.

4.6. Novērst pakalpojumu ?aunprātīgu izmanto?anu un nodro?ināt atbilsto?u pakalpojumu snieg?anu. Izsniegt un kontrolēt piek?uvi digitālajiem kanāliem un to darbību, novērst neat?autu piek?uvi tiem un to ?aunprātīgu izmanto?anu, kā arī garantēt informācijas dro?ību.

4.7. Noteikt un izpildīt uzdevumus un aizsargāt tiesībpamatotus prasījumus, pamatojoties uz: līguma izpildi vai lai pēc Klienta lūguma īstenotu pasākumus pirms līguma noslēg?anas vai pamatojoties uz tiesību aktos noteikta pienākuma izpildi vai IIZI likumīgo intere?u ievēro?anu tiesībpamatotu prasījumu izpildē.

5. Profilu veido?ana, personalizēts piedāvājums un automātiska lēmumu pie?em?ana

5.1. Profilu veido?ana attiecas uz automātisko Personas datu apstrādi, ko veic ar mēr?i novērtēt noteiktas Klienta personiskās īpa?ības, sevi??i ar mēr?i analizēt vai prognozēt, piemēram, ekonomisko situāciju, personiskās priek?rocības, intereses, ?ādas personas dzīvesvietu. Profilu veido?ana tiek izmantota, lai veiktu analīzi Klienta konsultācijas un mārketinga nolūkos, kā arī automātiskas lēmumu pie?em?anas, piemēram, riska pārvaldības, apdro?inā?anas pakalpojumu snieg?anas nolūkos.

5.2. IIZI var apstrādāt Klientu datus ar mēr?i uzlabot Klienta kā digitālo pakalpojumu lietotāja pieredzi, piemēram, pielāgojot pakalpojumu attēlojumu ierīcē, kas tiek izmantota piemērotu un Klientiem adresētu piedāvājumu izstrādei. Ja vien Klients nav ierobe?ojis tie?o mārketingu, IIZI var apstrādāt Klientu datus ar mēr?i sniegt vispārīgus un personalizētus IIZI pakalpojumu piedāvājumus. ?āds mārketings var būt balstīts uz Klienta izmantotajiem pakalpojumiem un to, kā Klients tos izmanto, kā arī – kā Klients pārvietojas IIZI digitālajos kanālos.

5.3. Veidojot uz personīgiem piedāvājumiem un mārketingu balstītus profilus atbilsto?i IIZI likumīgajām interesēm, IIZI nodro?ina, ka Klienti kā fiziskas personas var izvēlēties un izmantot ērtu rīku savu privātuma iestatījumu pārvaldī?anai.

5.4. IIZI var arī apkopot statistikas datus par Klientu, piemēram, tā ierasto uzvedību un dzīvesstila mode?iem, balstoties uz mājsaimniecības demogrāfiskajiem datiem. Statistikas datus segmentu/profilu izveidei var apkopot no ārējiem avotiem, kā arī kombinēt ar IIZI iek?ējiem datiem.

6. Klientu datu sa?ēmēji

Klientu dati tiek nodoti citiem sa?ēmējiem, piemēram:

6.1. Oficiālām iestādēm (piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm, notāru birojiem, nodok?u iestādēm, uzraudzības iestādēm un finan?u izlūko?anas vienībām).

6.2. IIZI Grupas juridiskajām personām.

6.3. Kredītiestādēm, apdro?inā?anas pakalpojumu sniedzējiem un finan?u pakalpojumu starpniekiem.

6.4. Revidentiem, juridiskajiem un finan?u konsultantiem vai jebkuram citam IIZI pilnvarotam datu apstrādātājam.

6.5. Re?istrus uzturo?ajām tre?ajām personām (piemēram, kredītre?istriem, iedzīvotāju re?istriem, komercre?istriem, vērtspapīru re?istriem vai citiem re?istriem, kas uzglabā Klientu datus vai darbojas to apstrādē kā starpnieks).

6.6. Parādu piedzinējiem – prasījuma nodo?anas gadījumā, kā arī pēc tiesu un bankrota vai maksātnespējas administratoru rīkojuma.

6.7. Citām ar IIZI pakalpojumu snieg?anu saistītām personām, piemēram, arhivē?anas, pasta pakalpojumu sniedzējiem, Klientam sniegto pakalpojumu nodro?inātājiem, kad Klientam par ?iem pakalpojumiem tiek izrakstīts e-rē?ins, dzīvības apdro?inā?anas gadījumā – veselības aprūpes iestādēm, pārdevējiem un citām ar nomāto aktīvu pakalpojumiem saistītajām pilnvarotajām personām un ar ?ādiem aktīviem saistītajiem maksājumus un soda naudas administrējo?ajiem uz?ēmumiem.

7. Apstrādes ?eogrāfiskā teritorija

7.1. Parasti Klientu dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas Zonas (ES/EEZ) teritorijā, bet da?os gadījumos tie tiek nodoti un apstrādāti valstīs ārpus ES/EEZ.

7.2. Klientu datus var nodot un apstrādāt ārpus ES/EEZ, ja tam ir tiesisks pamats, t.i., ja ir sa?emts tiesisks pieprasījums vai Klienta piekri?ana un tiek īstenoti atbilsto?i aizsardzības pasākumi. Atbilsto?i aizsardzības pasākumi ir, piemēram:
- ir spēkā līgums, kas iek?auj ES līguma standartklauzulas vai citas apliecinātas klauzulas, rīcības kodeksus, apliecinājumus utt., kas apstiprināti saska?ā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
- valstī ārpus ES/EEZ, kurā atrodas sa?ēmējs, tiek nodro?ināts atbilsto?s datu aizsardzības līmenis saska?ā ar ES Komisijas lēmumu;
- sa?ēmējs ir sertificēts saska?ā ar Vieno?anos par konfidenciālās informācijas apmai?as noteikumiem starp ES un ASV /www8bdbprivacyshield8bdbgov/welcome (attiecas uz sa?ēmējiem, kuri atrodas ASV).

7.3. Klients pēc pieprasījuma var sa?emt detalizētu informāciju par Klienta datu nodo?anu valstīm ārpus ES/EEZ.

8. Uzglabā?anas laiki

8.1. Klientu dati netiks apstrādāti ilgāk, nekā tas nepiecie?ams. Uzglabā?anas laiks var tikt balstīts uz līgumu, kas noslēgts ar Klientu, IIZI likumīgajām interesēm vai spēkā eso?ajiem tiesību aktiem (piemēram, tiesību aktiem saistībā ar grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzek?u legalizācijas novēr?anu, noilgumu, civiltiesībām utt.).

9. Klienta kā fiziskas personas tiesības

Klientam kā fiziskai personai attiecībā uz savu datu, kas klasificēti kā Personas dati, apstrādi ir spēkā tiesību aktos noteiktās tiesības. Kopumā tās ir tiesības:

9.1. Neatbilsto?u, nepilnīgu vai nepareizu savu Personas datu gadījumā pieprasīt to labo?anu.

9.2. Iebilst pret savu Personas datu apstrādi, ja Personas datu izmanto?ana pamatota ar likumīgām interesēm, ieskaitot profila veido?anu tie?ā mārketinga nolūkos (piemēram, mārketinga piedāvājumu sa?em?anai vai līdzdalībai aptaujās).

9.3. Pieprasīt savu Personas datu dzē?anu – piemēram, gadījumā, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekri?anu, bet attiecīgā persona ?o piekri?anu atsauc. ?ādas tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzē?ana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti arī uz cita juridiska pamata, piemēram, uz līgumu vai pienākumiem saska?ā ar spēkā eso?ajiem tiesību aktiem.

9.4. Ierobe?ot savu Personas datu apstrādi saska?ā ar spēkā eso?ajiem tiesību aktiem, piemēram, laikā, kad IIZI izvērtē, vai Klientam ir tiesības pieprasīt savu datu dzē?anu.

9.5. Sa?emt informāciju, vai Klienta personas datus apstrādā IIZI, un gadījumā, ja jā – piek?ūt tiem.

9.6. Sa?emt savus Personas datus, ko Klients pats ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekri?anu vai ar mēr?i izpildīt līgumu rakstiskā vai ierasti izmantotā elektroniskā formā, vai gadījumā, ja ?ādus datus iespējams pārsūtīt citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

9.7. Atsaukt savu piekri?anu savu Personas datu apstrādei.

9.8. Nebūt pilnībā automatizētas lēmumu pie?em?anas, tostarp profilu veido?anas, subjektam, ja ?ādai lēmumu pie?em?anai ir juridiskas sekas vai līdzīga ietekme uz Klientu. ?īs tiesības nav spēkā, ja lēmumu pie?em?ana nepiecie?ama, lai noslēgtu vai izpildītu ar Klientu noslēgtu līgumu, ja lēmumu pie?em?ana ir at?auta saska?ā ar spēkā eso?ajiem tiesību aktiem vai gadījumā, ja Klients skaidri devis piekri?anu.

9.9. Iesniegt Datu valsts inspekcijā sūdzības par Personas datu izmanto?anu (tīmek?a vietne: /www8bdbdvi8bdbgov8bdblv/), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj vi?a spēkā eso?ajos tiesību aktos paredzētās tiesības un intereses.

10. Kontaktinformācija

10.1. Jautājumu gadījumā vai ar mēr?i atsaukt piekri?anu Klienti var sazināties ar IIZI, turklāt Klienti kā fiziskas personas var arī pieprasīt izmantot datu subjekta tiesības un iesniegt sūdzības par Personas datu izmanto?anu, sazinoties ar IIZI ar elektroniskā pasta starpniecību dati@iizi.lv vai zvanot pa tālruni +371 67500063.

10.2. IIZI aktuālā kontaktinformācija ir pieejama IIZI tīmek?a vietnē: /www8bdbiizi8bdblv/.

10.3. IIZI klientu – fizisku personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: IIZI Brokers, SIA
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
E-pasts: dati@iizi.lv, ar atzīmi ?Datu aizsardzības speciālists”.

11. Principu spēkā esamība un grozījumi

11.1. Principi Klientiem tiek izsniegti IIZI filiālēs un vietnē ag亚游平台 www.jianmaiwang.com.

11.2. IIZI ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji veikt grozījumus Principos saska?ā ar spēkā eso?ajiem tiesību aktiem, vismaz mēnesi pirms grozījumu spēkā stā?anās informējot par tiem Klientu IIZI filiāles birojos, izmantojot IIZI tīmek?a vietni, pa pastu, e-pastu vai citādi (piemēram, pla?sazi?as līdzek?os)

Mēs parūpēsimies, lai Tu sa?emtu pa?u labāko risinājumu!
海外侨胞代表:成立中国太极学院 让太极造福世界 幼儿园男童遭老师揪耳训斥 被吓得双手捂耳跪地 天津人才落户办理流程细化:无工作无房需先调档 外媒:蚂蚁金服用户数6.22亿 资产管理规模2.2万亿… 柳传志:任正非说,联想的做法没有任何问题 美网友给特朗普上课:欧盟大豆市场咋“代替”中国 特斯拉盘中股价大跌超5% 或因要求供应商返还现金 韩总统府:韩方5人特使团5日至6日将访问朝鲜 苹果技术顾问被曝窃用户iCloud信息并威胁 现已离职 14+10+7+4!一战看出真核成色 他就是勇士体系 大学生带家乡特产返校 室友:流着泪也要吃下去 日本3.11大地震七周年:逾七万人仍过着避难生活
台媒:陈菊下周将“劝进”苏贞昌参选新北市长 新浪杯未来之星承办地:宁夏银山马会 曝中国承办新世俱杯!为世界杯造势 米兰尤文参加 马云说杭师大是世界上最好大学 中青报:你信吗? 矿机生意经 高峰时售价达2万元 陆客锐减 台“友邦”总统急求美日:给打笔钱吧 欧盟委员会主席本周访美力阻贸易战 外界预期悲观 用户易到约车遇空跑12小时没能上车 却被收费387元 2月27日四大证券报头版头条内容精华摘要 特朗普宣布对钢铝征税的前些天 白宫到底发生了什么 巴尔韦德:皇马仍有争冠希望 梅西缺阵不是难事 愈演愈烈:英俄双边关系暂停 俄国家账户或遭冻结
新华社评论员:中国改革开放一定能成功 老人手机被订购游戏遭扣费 中国移动:与后台无关 不是在吓人!50万人向你证实:熬夜真的会早死 滴滴就是否对行程录音征求意见 专家称不如安摄像 名将:格子去巴萨就去吧 马竞卖了一堆神锋照样过 日本出土稀有中国唐三彩:系当年遣唐使带回(图) 谷歌收欧盟43亿欧元“罚单” 安卓生态将生变? 美众议院通过“反网络性交易法案”:引起争议 特朗普签署关税计划 为何加拿大墨西哥被豁免? 苏宁抵迪拜马不停蹄开练 意大利国家队顾问助阵 名宿:桑切斯总被侵犯因实力强 和60万周薪无关 这些中国游客眼中的日本贴心车 原来是“黑出租” 工信部:2017年中国生产手机19亿部 出口保持较快增… ag亚游平台